ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ
ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ
᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ2014
ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ 151678 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂
ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ...>>>
Copyright(c)2013 ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠳᠠᠨᠭᠰᠠ ᠡᠪᠬᠢᠮᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ:ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ  ᠣᠨ 60 ᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠳᠠᠨᠭᠰᠠ ᠡᠪᠬᠢᠮᠡᠯ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:4811463  ᠢᠮᠸᠯ:326203280@qq.com ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠮᠸᠷ:010000